Proč využíváme auta více než hromadnou dopravu


Bez motorizované dopravy se dnes zkrátka neobejdeme. Je vÅ¡ak otázkou, jaký typ zvolíme. Zdaleka nejÄastÄ›jším jsou pak klasické automobily. OvÅ¡em statistiky ukazují, že to není zrovna ideální situace, aÅ¥ už se jedná o ekonomickou efektivitu Äi ekologii. V obou tÄ›chto ohledech hraje prim veÅ™ejná hromadná doprava, aÅ¥ už jde o autobusy, vlaky Äi cokoliv jiného. Je tedy zajímavé, proÄ jsou lidé ochotni si niÄit životní prostÅ™edí, pÅ™edevším pak vzduch, a utrácet více, zvláštÄ› v dneÅ¡ní dobÄ› rekordní inflace. Jaký je tedy důvod, že preferujeme osobní automobily pÅ™ed hromadnou dopravou, zvláštÄ› pÅ™i dneÅ¡ních cenách pohonných hmot?

 

dálkový autobus

 

PÅ™edevším tu jde o pohodlí. Pokud máme vlastní auto, můžeme kdykoliv dojet tam, kam potÅ™ebujeme, bez ohledu na to, jaká je vzdálenost Äi kolik je hodin. Nemusíme se tedy spoléhat na jízdní řád, Äi jít na nejbližší zastávku. To oceníme pÅ™edevším, pokud máme například těžký nákup a cesta na zastávku Äi z ní je do kopce. Také je to výhodné pro lidi s omezenou pohyblivostí.

 

Je vÅ¡ak jasné, že by pro nás bylo lepší, kdyby se veÅ™ejná hromadná doprava používala více. K tomu by ovÅ¡em bylo potÅ™eba udÄ›lat hned nÄ›kolik úprav. V první Å™adÄ› by bylo nutné zvýšení poÄtu zastávek a také rozšířila frekvence, se kterou budou autobusy Äi vlaky jezdit.

 

doprava na silnici

 

V tom je ovÅ¡em také problém, pÅ™edevším pak v tom, že v takovém případÄ› by bylo mnoho z nich nevytížených, což znamená poloprázdné Äi téměř prázdné sedaÄky. To se vÅ¡ak samozÅ™ejmÄ› nevyplatí dopravcům, kteří nevydÄ›lávají tím, že jejich autobusy ujedou urÄitý poÄet kilometrů, nýbrž pÅ™epravou urÄitého množství cestujících na jeden dopravní prostÅ™edek. I proto je například bÄ›hem letních prázdnin omezují, neboÅ¥ v tu dobu nejezdí tolik lidí.

 

Co tedy s tím? ŘeÅ¡ením by byly vládní dotace pro tyto dopravní podniky, avÅ¡ak vzhledem ke stavu státního rozpoÄtu není nÄ›co takového příliÅ¡ pravdÄ›podobné. Proto se musíme smířit s tím, že klasický osobní automobil bude i nadále tím nejvyužívanÄ›jším způsobem pÅ™epravy.