Je řízení již od 17 let dobrý nápad?


Mít Å™idiÄský průkaz na osobní automobil se stává bezmála nutností. I to je důvod, proÄ se mnoho mladých lidí, jakmile mají osmnácté narozeniny, pÅ™ihlásí do autoÅ¡koly. Toho si vÅ¡imli i naÅ¡i zákonodárci, a pÅ™emýšlí nad tím, že by bylo možné zaÄít řídit již o rok dříve, tedy v okamžiku, kdy je danému ÄlovÄ›ku 17 let.

 

dopravní nehoda

 

To sebou samozÅ™ejmÄ› pÅ™ináší urÄité kontroverze. Jde pÅ™edevším o to, jak bude vyÅ™eÅ¡ena trestní odpovÄ›dnost. PÅ™eci jen, do 18ti let je omezená, neboÅ¥ se uznává, že v tomto vÄ›ku je ÄlovÄ›k jeÅ¡tÄ› příliÅ¡ mladý a jeho psychika není dostateÄnÄ› vyvinuta na to, aby mohl plnÄ› domyslet následky svého jednání. Jak tomu tedy bude, když takto mladý ÄlovÄ›k spáchá dopravní pÅ™estupek? Vzhledem k tomu, že Å™idiÄský průkaz doposud mohli mít jen dospÄ›lí, nemáme zavedeny žádné snížené sazby.

 

Dále je zde nedůvÄ›ra starších lidí. VÅ¡ichni víme, jakou mají dÄ›ti v pubertÄ› povÄ›st. Je tedy pochopitelné, že pustit je za volant automobilu nezní zrovna jako ideální nápad. StaÄí si jen uvÄ›domit, jakou Å¡kodu může i běžné auto napáchat v rukou nezodpovÄ›dného ÄlovÄ›ka. Není tedy divu, že zde panují urÄité obavy. Na druhou stranu je nutné pÅ™iznat, že například v USA může ÄlovÄ›k získat Å™idiÄský průkaz již v 15 letech, bez jakéhokoliv omezení.

 

nový Å™idiÄský průkaz

 

V souÄasné dobÄ› vypadá situace tak, že zde máme jakýsi kompromis – takto mladí lidé mohou skuteÄnÄ› řídit, avÅ¡ak pouze v doprovodu dospÄ›lé osoby, která má rovněž na daný typ automobilu Å™idiÄský průkaz.

 

To se může zdát jako dostateÄná pojistka, avÅ¡ak uvÄ›domme si, že spolujezdec nemá nad vozidlem žádnou kontrolu. Pokud se tedy Å™idiÄ rozhodne zachovat hloupÄ›, nemůže udÄ›lat v podstatÄ› nic, než se mu to pokusit rozmluvit. NehledÄ› na fakt, že ani vÅ¡ichni dospÄ›lí Å™idiÄi nejsou dostateÄnÄ› zodpovÄ›dní na to, aby mohli takovouto mentorskou roli pÅ™evzít.

 

Tento systém je zatím v plenkách, a jen Äas nám Å™ekne, zda se osvÄ›dÄí Äi nikoliv. Prozatím je vÅ¡ak dobré si na silnicích poÄínat s jeÅ¡tÄ› vyšší opatrností.